Landbetjent Byels rapport

 Den 19. september 1944 arresterede tyskerne det danske politi. Om hvordan begivenheden uspillede sig på Møn skrev landbetjent Byel nedenstående rapport, som jeg har modtaget af Johannes Lundstrøm. Forkortelsen O.B. betyder overbetjent og P.B. politibetjent.

Rapport

Efter derom fremsat Anmodning skal undertegnede herved redegøre for Forholdene på Politistationen i Stege Tirsdag den 19. ds. da Besættelsesmagten opløste det danske Politikorps samt dagene derefter.

Tirsdagen den 19. ds. Kl. Ca. 12.oo kom de første Underretninger om Tyskernes Anholdelse af Danske Politifolk i København her til Stationens Kundskab, idet en herværende Reservepolitibetj: fik telefonisk Meddelelse herom fra sin forlovede i København.

Den herværende lille Politistyrke bestaaende af 1 Overbetjent og 3 Politibetjente samt 4 Reservepolitibetjente (udstationeret her for faa uger siden) samt 1 Overbetjent ved Kriminalpolitiet, 1 Overbetjent ved Kystbevogtningen, 1 Politifuldmægtig, samt undertegnede Landpoliti-betjent, mødtes derefter omg. paa Politi-Afdelingskontoret hvorfra vi rettede telefonisk Henvendelse til Politikontoret i Vordingborg, og fik Bekræftelse paa at Besættelsesmagten i stor stil foretog Anholdelser af Det danske Politi, og umiddelbart herefter hørte vi gennem Udsendelse over den danske Radio, at Politi-Korpset og C.B. Korpset var opløst.

Der var straks stor Tilslutning til Planen om at gøre os usynlige, men den herværende Politifuldmægtig fik dog ført igennem, at vi blot skulle gaa til vore respektive Bopæle og iføre os civil Beklædning, og i øvrigt forblive i vore Hjem og afvente, hvad der videre skulde ske.

Samtlige Politifolk tog deres Tjenestepistol med sig til sit Hjem med Undtagelse af Politifuldmægtigen, der anbragte sin i en Skuffe paa Kontoret og aflaaste denne Skuffe.

Kl. ca. 16.oo modtog O.B. Skytte, Stege, fra den konstituerede Politimester, Fuldmægtig Møller Hansen, Vordingborg, Ordre til at vi alle skulde lægge vor udleverede Tjenestepistol på Politistationen og saa i øvrigt holde os i Ro, idet der allerede blev ført forhandlinger mellem Besættelsesmagten og Politiets øverste Ledelse. Vi efterkom denne Ordre fra den konstituerede Politimester.

Kl. ca. 20.oo samme Aften indfandt der sig 4 tyske Politifolk på Politikontoret i Stege, og gjorde først Forsøg på at få Politifuldmægtig Krustrup i Tale, og det blev da til vor store Overraskelse konstateret, at netop Politifuldmægtigen, der havde været den eneste Aarsag til, at vi alle blev i vore respektive Hjem, var den eneste, som sammen med sin Familie havde gemt sig ved at flytte ud paa Landet.

De tyske Politifolk søgte derefter Forbindelse med O.B. Skytte, men denne var i dette Øjeblik ikke paa sin Bopæl, og der blev da telefoneret efter P.B. Rasmussen, der maatte indfinde sig paa Politikontoret, hvor han maatte aflevere samtlige de Pistoler, som vi efter den konstituerede Politimesters Ordre havde lagt i Skabene paa Politistationen.

Den paafølgende Dag, Onsdag den 20. ds. blev den hos Kystpolitiet beroende Maskinpistol ligeledes afleveret til Tyskerne.

Kun 2 af de unge Reservepolitibetjente (tidligere Marinefolk) rejste her fra Øen med deres Tjenestepistol; dog skal det bemærkes, at flere af os har beholdt det ringe Kvantum Ammunition, som vi var i Besiddelse af, ligesom de 2 Karabiner, der var i Kystpolitiets besiddelse, blev hensat på Raadhusets Loft i et Rum, hvori der også er opmagasineret en Del 6 mm. Salonrifler (22 Long) af hvilke mange er ganske gode Bøsser indleveret af de herværende Skyttekredse.

Samme Dag d. 20. ds. modtog O.B. Skytte paany telefonisk Med-delelse fra den konstituerede Politimester. Denne Meddelelse gik ud paa, at man ikke foreløbig kunde gaa i Tjeneste, da Politiets øverste Ledelse ikke havde kunnet gaa ind paa de Betingelser, som blev stillet fra Besæt-telsesmagtens Side, men at vi blot roligt skulle afvente Begivenhedernes Gang og se, hvad der videre vilde ske.

Derefter forholdt vi os alle rolige paa vore respektive Bopæle, indtil vi ad anden Vej Fredag d. 22. ds. fik Oplysning om, at Tyskerne nu eftersøgte og arresterede danske Politifolk, der blev sendt sydpaa.

Vi holdt derefter paany et Møde og erfarede da, at O.B. Jensen, Kriminalpolitiet, alt var rejst bort, og at Politifuldmægtig Krustrup (der var kommet tilbage efter sin første Bortrejse fra Hjemmet) ligeledes igen var taget paa Landet med sin Familie, og samtlige vi resterende Poli-tifolk: O.B. Skytte, O.B. Ebjerg, P.B. Olsen, P.B. Rasmussen, P.B. Petersen og undertegnede besluttede derefter at sidde vor Politimesters og Politifuldmægtigs Raad og Anvisninger overhørig. Vi traf Beslutning om at gaa i Dækning, hvilken Beslutning vi alle straks omsatte i Handling.

Paa Politistationen i Stege blev der den 19. ds ikke fjernet eller saboteret noget som helst.

Tyskerne forlod Politi-Afdelingskontoret og Politistationen igen Onsdag d. 20. ds. Kl. 22.30 og har ikke været der senere, idet de d. 21. ds. afleverede Nøglerne til Borgmester H.V. Hansen, Stege.

J. Byrl

Landpolitibetjent

Nr. 2262

Nyeste kommentarer

17.10 | 21:08

Hej Ove. Selvom jeg er født i 1949 fyldte (og fylder stadigvæk) WW...

11.10 | 09:13

Hej Ove, Tak for den spændende læsning. Hvor tror du jeg kan fi...

03.09 | 16:21

Where can I find one of these trailed harvesters and a user manual of this m...

14.08 | 14:16

Hej Thomas, Prøv www.mejetærsker.dk; webmaster, Stee...